网站公告 网站公告
 • 01 ၼွင်ႉမေႃလႅၼ် -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 02 ႁူႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ -- ႁူမ်ႇမိူင်း
 • 03 ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈသၢႆၼမ်ႉၶမ်း -- သႅင်လီ
 • 04 ၵေႃႉႁၵ်ႉၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း - ၼၢင်းႁွမ်သႅင်မႆႇ
 • 05 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉလၢတ်ႈယၢပ်ႇ -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 06 ဝႆၢးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႇၼိုင်ႈႁွင်ႈ -- သၶႁ & ၼွင်ႉၼူၼ်း
 • 07 ၼွင်ႉလိုမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ -- ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်(ႁူဝ်ယ)
 • 08 ပႂ်ႉမွင်းၵေႃႉႁၵ်ႉ - ၸၢႆးလေႃး
 • 09 ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇတႃႇတႆး - ၸၢႆးဢွၼ်ႇမၢဝ်း & ၼၢင်းမူဝ်သႅင်ႁွမ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ်ႉသၢဝ်လမ်းဝူင်း - ၸၢႆးဝုၼ်းလွတ်ႈ
 • 11 ယႃႇပၼ်တၢင်းၼၢင်းမႆႈၸႂ် -- ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 12 ႁူမ်ႈသိုပ်ႇပွႆးပီႊမႂ်ႇ -- ၸႆၢးၼေႃႇၾႃႉ
 • 13 လၢဝ်းပၢၼ်းတႆး -- ၼၢင်းၶမ်းၵေႃႇ & မွၵ်ႇၵွၼ်
 • 14 မဝ်း -- ၸႆၢးလွၼ်ႉၶိူဝ်း
 • 15 ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း -- Sai Lao Tawn
 • 16 တၢင်းၽိတ်းၼၢင်း -- ၼၢင်းမူဝ်ငိုၼ်း
 • 17 ပၼ်ႁၵ်ႉမွင်းလၢႆ - ယိင်းၶမ်းဢေ
 • 18 ပိူၼ်ႈလီဢမ်ႇပဵင်းပီႈၼွင်ႉႁၢႆႉ -- ၸၢႆးသႅၼ်ၸိူင်း
 • 19 ႁႂ်ႈၶွႆႈၼႂ်းၾၼ် -- ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း
 • 20 မိူင်းတႆးပဵၼ်မိူင်ၶွၼ်ႈ - ၼၢင်းထူၺ်းၶမ်း
 • 21 တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် - ၸုမ်းၼုမ်ႇသၢဝ်တႆး (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း)
 • 22 တႆးႁဝ်းၽၢတ်ႇမိူင်း - မူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး
 • 23 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၼ်ႂးၼႃး - မူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး
 • 24 မွင်းတၢင်းပီႈတေမႃး - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး
 • 25 လမ်းဝူင်းၵူပ်ႉသွင် - ၸႆၢးသၢမ်တိပ်ႉ & ၼၢင်းၼၢင်း
 • 26 ၵႃႈပၼ်ႇၵွင် - ၶူးၸႆၢးမူး
 • 27 ၼမ်ႉယၢတ်ႇသွင်ႁဝ်း - ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 28 ၾိင်ႈငႄႈလႄႈပီမႂ်ႇ - သႅပ်ႉဢွၼ်ႇ & ၼၢင်းႁွမ်သႂ်
 • 29 မွင်းဝၼ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် - ၸၢႆးသႅၼ်မိူင်း
 • 30 သဵၼ်ႈတူင်ႇလႆၢးမႂ်ႇ
 • 01 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉလၢတ်ႈယၢပ်ႇ -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 02 ᥓᥥᥒᥴ ᥑᥣᥝᥴ ᥝᥣᥒᥴ ᥝᥣᥒᥴ ᥘᥣᥙ ᥟᥩᥒᥱ ᥛᥣᥢᥰ ᥛᥣᥢᥰ(သဵင်ၶူဝ်ဝၢၼ်ဝၢၼ် ၼႃးၼွၼ်ႇမူၼ်းမူၼ်း) - ၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ & ၸၢႆးသိုဝ်ႈပဝ်း & ၸၢႆးဢၢႆးယူင်းသိူၼ
 • 03 ᥔᥣᥝᥴ ᥛᥫᥒᥰ ᥝᥢᥰ(သၢဝ်မိူင်းဝၼ်း)[少勐婉] - ၸႆၢးၽွင်းသႅင်လွၼ်ႉ
 • 04 湄公河见证 แม่น้ำของ ปินสักขีจื่อจ๋ำ Mekong River is the Witness - 艾罕建&玉香婉
 • 05 ႁဝ်းဝႅင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင် - ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း & ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း
 • 06 လမ်းဝူင်းၵူပ်ႉသွင် - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်
 • 07 လမ်းဝူင်းပီမႂ်ႇတႆး
 • 08 ᥐᥩᥛᥰ ᥞᥐᥳ ᥖᥩᥢᥲ ᥗᥪᥒᥴ ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉတွၼ်ႈထိုင် 恋语 - ᥟᥤᥱ ᥟᥩᥢᥱ ᥟᥩᥢᥱ ဢီႇဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇ 玉旺旺
 • 09 ᥘᥩᥢᥰ ᥜᥢᥴ ᥘᥛᥳ ᥑᥨᥒᥰ(ၼွၼ်းၾၼ်ၼမ်ႉၶူင်း)[梦见怒江] - ၸႆၢးလႅင်းၶိူဝ်း 仔亮可
 • 10 ᥙᥩᥭᥰ ᥘᥫᥢ ᥓᥥᥒ ᥛᥫᥒᥰ ᥝᥢᥰ[勐宛傣历新年颂] - 恩过
 • 11 ᥓᥣᥖ ᥖᥤᥴ ᥛᥣᥰ ᥐᥩᥲ ᥞᥐᥳ ᥓᥣᥭᥰ ᥐᥨᥝᥳ ᥘᥥᥝ
 • 12 တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးမိူၼ်ၾႆးၽိူင်း - ယိင်းၶမ်းဢူး
 • 13 တူဝ်ၵႆၵေႃႈၸႂ်ႁၵ်ႉႁႃးဢမ်ႉၵႆ - ၸၢႆးၸၢမ်သႅင်Jam Hseng
 • 14 တွင်ႉလေႃးၶမ်း - ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
 • 15 သဵၼ်ႈတူင်ႇလႆၢးမႂ်ႇ
 • 16 ၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢင်ၶိုၼ်း - ဢွင်ႇမိူင်း
 • 17 ယွၼ်ႉသင်လႄႈၵိၼ်လဝ်ႈ - ၸၢႆးၵွၼ်ၶမ်း
 • 18 ၽွင်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈ - ၸၢႆးသႅင်မိူင်း
 • 19 မၢဝ်ႇၶူဝ်းလႆၢး - ၸႆၢးဢွင်ႇမိူင်း
 • 20 ၵႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းၸႆၢးၵဵင်းတုင် - ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်းၶမ်း
 • 21 ၸႂ်ထိုင်ႁၵ်ႉ - မွၵ်ႇၵွၼ်
 • 22 ၼုမ်ႇ - ဢွၼ်ႇလႅင်း
 • 23 ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸၢႆးႁိူင်းသႂ် & သၼ်လွႆသွင်း
 • 24 ႁူဝ်ၸ်ႂၵႆၢႇၶူဝ် - ၸႆၢးလၢဝ်သ်ႂ
 • 25 ႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းႁႃး - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 26 ႁူမ်ႈသၢင်ႈႁိူၼ်းႁၵ်ႉ - လႅင်းၾႃႉ(သႅၼ်ဝီ)
 • 27 ႁိူၼ်းႁၵ်ႉႁႃး - ယိင်းၶိူဝ်းႁွမ်
 • 28 ႁႂ်ႈႁွတ်ႈတီႈၵတ်းယဵၼ် - တႅၼ်တႅၼ်
 • 29 ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၸႂ် - ၸၢႆးသႅင်မိူင်း
 • 30 แสปใจนาง(花心) - 玉应班
 • 最新推荐更多
 • 01 ၵေႃႉႁၵ်ႉၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း - ၼၢင်းႁွမ်သႅင်မႆႇ
 • 02 ဝႆၢးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႇၼိုင်ႈႁွင်ႈ -- သၶႁ & ၼွင်ႉၼူၼ်း
 • 03 ပႂ်ႉမွင်းၵေႃႉႁၵ်ႉ - ၸၢႆးလေႃး
 • 04 ႁူမ်ႈသိုပ်ႇပွႆးပီႊမႂ်ႇ -- ၸႆၢးၼေႃႇၾႃႉ
 • 05 ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း -- Sai Lao Tawn
 • 06 ႁႂ်ႈၶွႆႈၼႂ်းၾၼ် -- ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း
 • 07 တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် - ၸုမ်းၼုမ်ႇသၢဝ်တႆး (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း)
 • 08 မွင်းတၢင်းပီႈတေမႃး - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး
 • 09 ၾိင်ႈငႄႈလႄႈပီမႂ်ႇ - သႅပ်ႉဢွၼ်ႇ & ၼၢင်းႁွမ်သႂ်
 • 10 မူင်းၶျႃႉၶျႃႉပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးၽွမ်ႉသႅင်မိူင်း
 • 11 လမ်းဝူင်းပီမႂ်ႇတႆး
 • 12 ႁဝ်းဝႅင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင် - ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း & ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း
 • 13 ၽွင်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈ - ၸၢႆးသႅင်မိူင်း
 • 14 တွင်ႉလေႃးၶမ်း - ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
 • 15 ᥔᥣᥝᥴ ᥛᥫᥒᥰ ᥝᥢᥰ(သၢဝ်မိူင်းဝၼ်း)[少勐婉] - ၸႆၢးၽွင်းသႅင်လွၼ်ႉ
 • 最新DJ专辑更多
  ၵႂၢမ်းတႆး SHAN更多
 • 01 ၼွင်ႉမေႃလႅၼ် -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 02 ႁူႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ -- ႁူမ်ႇမိူင်း
 • 03 ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈသၢႆၼမ်ႉၶမ်း -- သႅင်လီ
 • 04 ၵေႃႉႁၵ်ႉၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း - ၼၢင်းႁွမ်သႅင်မႆႇ
 • 05 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉလၢတ်ႈယၢပ်ႇ -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 06 ဝႆၢးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႇၼိုင်ႈႁွင်ႈ -- သၶႁ & ၼွင်ႉၼူၼ်း
 • 07 ၼွင်ႉလိုမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ -- ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်(ႁူဝ်ယ)
 • 08 ပႂ်ႉမွင်းၵေႃႉႁၵ်ႉ - ၸၢႆးလေႃး
 • 09 ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇတႃႇတႆး - ၸၢႆးဢွၼ်ႇမၢဝ်း & ၼၢင်းမူဝ်သႅင်ႁွမ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ်ႉသၢဝ်လမ်းဝူင်း - ၸၢႆးဝုၼ်းလွတ်ႈ
 • 11 ယႃႇပၼ်တၢင်းၼၢင်းမႆႈၸႂ် -- ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 12 ႁူမ်ႈသိုပ်ႇပွႆးပီႊမႂ်ႇ -- ၸႆၢးၼေႃႇၾႃႉ
 • 13 လၢဝ်းပၢၼ်းတႆး -- ၼၢင်းၶမ်းၵေႃႇ & မွၵ်ႇၵွၼ်
 • 14 မဝ်း -- ၸႆၢးလွၼ်ႉၶိူဝ်း
 • 15 ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း -- Sai Lao Tawn
 • ၵႂၢမ်းထႆး THAI更多
  最新会员
  MartamipMartamip
  ThomasemorkThomasemork
  TaiLueTaiLue
  adminadmin
  Tai Khamti更多
  ၵႂၢမ်းတႆးၸ်ႂႈ ShanState更多
 • 01 ၼွင်ႉမေႃလႅၼ် -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 02 ႁူႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ -- ႁူမ်ႇမိူင်း
 • 03 ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈသၢႆၼမ်ႉၶမ်း -- သႅင်လီ
 • 04 ၵေႃႉႁၵ်ႉၼွင်ႉသၢႆၼမ်ႉၶမ်း - ၼၢင်းႁွမ်သႅင်မႆႇ
 • 05 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉလၢတ်ႈယၢပ်ႇ -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 06 ဝႆၢးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႇၼိုင်ႈႁွင်ႈ -- သၶႁ & ၼွင်ႉၼူၼ်း
 • 07 ၼွင်ႉလိုမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ -- ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်(ႁူဝ်ယ)
 • 08 ပႂ်ႉမွင်းၵေႃႉႁၵ်ႉ - ၸၢႆးလေႃး
 • 09 ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇတႃႇတႆး - ၸၢႆးဢွၼ်ႇမၢဝ်း & ၼၢင်းမူဝ်သႅင်ႁွမ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ်ႉသၢဝ်လမ်းဝူင်း - ၸၢႆးဝုၼ်းလွတ်ႈ
 • 11 ယႃႇပၼ်တၢင်းၼၢင်းမႆႈၸႂ် -- ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 12 ႁူမ်ႈသိုပ်ႇပွႆးပီႊမႂ်ႇ -- ၸႆၢးၼေႃႇၾႃႉ
 • 13 လၢဝ်းပၢၼ်းတႆး -- ၼၢင်းၶမ်းၵေႃႇ & မွၵ်ႇၵွၼ်
 • 14 မဝ်း -- ၸႆၢးလွၼ်ႉၶိူဝ်း
 • 15 ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း -- Sai Lao Tawn
 • 大家都在找