ၵႂၢမ်းတူၵ်းသူးပီမ်ႂႇတႆး

1、ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်
2、,ၶတ်းၸ်ႂႁ်ႂႈမ်ႂႇသုင်(1)
3、ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင်(2)
4、ယႃႇႁ်ႂႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁႆၢ
5、လုၵ်ႉတိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး
6、မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ
7、ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ
8、တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်
9、ႁိုဝ်ပၼ်တဵတ်ႇသဵင်ၵွင်တႆး
10、ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁၢႆ
11、ၶိူဝ်းသိူဝ်လႆၢး
12、ႁဝ်းဝႅင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်
13、မ်ႂႇသုင်
14、ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ(1)
15、ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ(2)
16、လမ်းဝူင်းပီမ်ႂႇတႆး

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း − ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း

ၽဵင်းၵဝ်ႇၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင် လုင်းသၢႆမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶိုၼ်းသေ ဢဝ်တၢင်းဝူၼ်ႉႁဝ်း ၶိုၼ်းမိူဝ်းလေႇတူၺ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

1. ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမိူင်းတႆး − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
2. တၢင်းႁၵ်ႉပီႈဢမ်ႇယွမ်းၽႂ် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
3. ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
4. ၼုမ်ႇၼုမ်ႇႁၵ်ႉဢွၼ်ႇပီႈ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
5. တၢင်းႁၵ်ႉမၢဝ်ႇၵူၼ်းၽၢၼ် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
6. ၵူၼ်းဢုပ်ႇလူင် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
7. ၶိူဝ်းထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးၶဝ်ႈၼဵဝ် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
8. ထိုင်တႃလႂ်ၵဵဝ်ႇတႃၼၼ်ႉ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
9. ယွၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
10. လင်ႇၵႃႇသိပ်းႁူဝ် −ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
11. ၸွမ်းမႃးလႄႈ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
12. ၼွင်ႉလိုမ်းယဝ်ႉႁိုဝ် − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
13. ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
14. ပေႉႁဵတ်းလႆႈၼိူဝ်ပီႈ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
15. ၵေႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ − ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ၵႂၢမ်းလေႃးလႄးၵဝ်ႇလႄႈမႂ်ႇ

ၵႂၢမ်းလေႃးလႄးၵဝ်ႇလႄႈမႂ်ႇ – ၸၢႆးမိူင်းၶမ်း

1.လုၵ်ႈႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႄႈ
2.ၼမ်ႉမၢဝ်း
3.My-Dearest-Child
4.Reaching-MyHeart-Out-To-You
5.ၼေဢဵၼ်ႁႅင်း
6.ၸိူင်းၶေႃးၶူမ်
7.မွင်ၵေႃၼိုင်ႈ သမ်ႉမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ
8.ၵႂၢမ်းၽၢင်းႁၵ့်
9.မွင်းသူးႁၵ့်
10.ဢမ်ႇေတႃႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမွၼ်းမွၼ်း
11.တိုဝ်တိုတ့်ၵေႃႉႁၵ့်တိုဝ်
12.ႁူႉထိုင်ထိုင်သေၵမ်း
13.ဢမ်ႇၶႂ်ႈမိူၼ်မွၵ်ႇႁွမ်လိုၵ်း
14.ႁႅင်းၸႂ်တႃႇၸၢႆးႁၢၼ်ယိင်းႁၢၼ်
15.ႁူင်ႈလႃႈ
16.ႁၵ်ႉလႆႈပဵၼ်လီ
17.ႁၵ်ႉၼၢင်းဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ
18.ႁၵ်ႉငၢႆႈလိုမ်းယၢပ်ႇ
19.သႅတ်ႈၸႃႇတၢင်းႁၵ်ႉ
20.လုၵ်ႈသၢဝ်ဢွၼ်ႇၽႂ်
21.လီၵူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၼၢင်းယိင်း
22.လမ်းဝူင်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ
23.ယႃႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ
24.ယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉ
25.မွင်းၼွင်ႉယူႇ
26.ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႃႈ
27.ၼၢင်းဝႃႈၼၢင်းႁၵ်ႉပီႈ
28.ၼူၼ်း
29.ၸႂ်ထိုင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း
30.တင်းႁၵ်ႉၸၢႆးဝႆႉတႃႇၶမ်းၵေႃႉလဵဝ်
31.ထၢမ်ႁူဝ်ၸႂ်လူင်ၼၢင်းလႄႈ
32.ၵေႃႉႁဵတ်းႁႂ်ႈယၢပ်ႇၸႂ်