ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ပီႊမႂ်ႇၾိင်ႈထုင်းတႆး - ယိင်းၼွင်ႉ & ၸၢမ်ဢွၼ်ႇဝၼ်း
 • 02 ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
 • 03 ယွၼ်းသိုပ်ႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႈ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 04 မီူင်းသႃႇယႃႇ(ဢဵင်ႉၶမ်း&ထီးသႅင်) - ၸႆၢးထီးသႅင်
 • 05 ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း - ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း
 • 06 ၶၢဝ်းႁဵတ်းၼႃးမိူင်းလွႆ - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း(Sai Nor Muong)
 • 07 ပုၼ်ႈမႂ်းၼွင်ႉပဵင်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၾႃႉမိူင်း
 • 08 ႁၵ်ႉပဵၼ်တႃႇၶိုၼ်းယၢၼ် - ၼွင်ႉႁွမ်ၶိူဝ်း
 • 09 လိုမ်းယဝ်ႉႁိုဝ် - ၸႆၢးၸိူင်းသႅင်
 • 10 ၸင်ႇဝႃႈႁွမ်ပၢၼ်းပဝ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 11 ႁႂ်ႈၶွႆႈၼႂ်းၾၼ် - ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 12 ပဵၼ်ႁဝ်းၼ်ႂးတွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း - ၸၸၢႆးဢွၼ်ႇမိူင်း(One Hseng)
 • 13 ယႃႇလိူၵ်ႈႁၵ်ႉၼမ် ၸၢင်ႈပဵၼ်သၢဝ်ထဝ်ႈ - ၸၢႆးၽွမ်ႇႁၵ်ႉ
 • 14 ပၢၼ်ၵူၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ - ၼုမ်ႇၶိူဝ်းNK
 • 15 သိုပ်ႇမိၼ်ၵႂႃႇလႄႈပေႃးပေႉၸ်ႂ - ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
 • 16 မီးသူၸွင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ - ၸၢႆးဢွင်ႇလႅင်း
 • 17 ပီႈသွင်ၼွင်ႉသၢမ် - သႅင်တုၺ်ႈတိပ်ႉ
 • 18 ယွၼ်ႉၵူၼ်းယႃႉၵဝ်း - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 19 ဢႃႈထၢင်ႇဢမ်ႇပေႉတၢင်းၵၢတ်ႈ - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း(ထုင်ႉၵၢတ်ႇၵိူင်း)
 • 20 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 01 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 02 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႉၵမ်းသွင် - ၸၸၢႆးလႅင်း (ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 04 သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 05 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း - ၻူးလိတ်ႉ
 • 06 မႄႈ - Nong Hook
 • 07 ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 08 ၵၼ်ႈၸ်ႂလီုမ်းတေလိုမ်း - ၸႆၢးသႆၢၾႃႉ
 • 09 ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလုၵ်ႈမေး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 11 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 12 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 13 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 14 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 15 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 16 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 17 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 18 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 19 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 20 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 扫一扫在手机听