ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ၵေႃႉမွင်း - ၸၢႆးၵွၼ်ၾႃႉ
 • 02 တႃႇႁၵ်ႉၼၢင်းလႆႈၵိုတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း - ၸႆၢးလႅင်းသႂ်
 • 03 သဵင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃးၶေႃးၶူမ်ၼႃႇ - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 04 လဝ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉမေႃၵဝ်း - ၸႆၢးၵွၼ်းလၢဝ်
 • 05 ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈသၢဝ် - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 06 မႄႈႁၢင်ႉ - မူဝ်ၼုမ်ႇသႂ်
 • 07 ႁႂ်ႈၼွင်ႉပႅတ်ႈတင်းၽူဝ်ပိူၼ်ႈ - ၸၢႆးသဝ်မိူင်းတႆး
 • 08 ဢမ်ႇလိုမ်းဢွမ်ႈၵွတ်ႇမႄႈ - ယိင်းၼွင်ႉ(Ying Nong)
 • 09 ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 10 လိူၼ်ႁႃႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ & ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
 • 11 ၵိုတ်းႁွႆးၸဵပ်းမၢတ်ႇ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 12 ပၢၼ်ၸွၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း - ၸၢႆးသႅင်ဝုၼ်း
 • 13 လိူတ်ႈတႆး - ၸၢႆးမူး
 • 14 ၵေႃႉယွၼ်းၽႄတၢင်း - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 15 တိုၼ်ႇလႄႈၵေႃႉၶဝ် - ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
 • 16 တႃႇႁၵ်ႉၼၢင်းလႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 17 ယႃႇထၢမ်ၵွပ်ႈသင် - ၸၢႆးၶဵမ်ၶမ်း
 • 18 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 19 လဝ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉမေႃၵဝ်း - လၢဝ်ၼုမ်ႇမၢဝ်း
 • 20 ၼွင်ႉၼၢင်း - ၸႆၢးလူင်းတိပ်ႉ
 • 01 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 02 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႉၵမ်းသွင် - ၸၸၢႆးလႅင်း (ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 04 သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 05 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း - ၻူးလိတ်ႉ
 • 06 မႄႈ - Nong Hook
 • 07 ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 08 ၵၼ်ႈၸ်ႂလီုမ်းတေလိုမ်း - ၸႆၢးသႆၢၾႃႉ
 • 09 ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလုၵ်ႈမေး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 11 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 12 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 13 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 14 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 15 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 16 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 17 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 18 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 19 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 20 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 扫一扫在手机听