ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် - ၸုမ်းၼုမ်ႇသၢဝ်တႆး (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း)
 • 02 တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ - ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း(Htam Hkay)
 • 03 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 04 လႆွသၢမ်သိပ်း - ၸႆၢးထီးသႅင်
 • 05 ၵၢႆႇၶူဝ်တၢင်းႁၵ်ႉ - ၼွင်ႉဝၼ်းသႂ် & ၼွင်ႉႁွမ်
 • 06 ယူႇၵွၼ်ႇလူးပႆႇတၼ်းႁွင်ႉၵွၼ်ႇ - ၸၢႆး​​ၼေႃႇသႅင်ၾႃႉ&ၼၢင်းယုမ်ႉၶမ်း
 • 07 (ၽဵင်းမႂ်ႇ၊ ပီ2023) သိုပ်ႇႁၵ်ႉယူႇၵူႈၶၢဝ်း - ယိင်းမွၵ်ႇမူဝ်ဢွၼ်ႇ
 • 08 လဝ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉမေႃယုမ်ႉ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 09 ၸဵပ်းယဝ်ႉၸဵပ်းထႅင်ႈ - ၸႆၢးသႅင်မိူင်း
 • 10 တူၵ်ႈမႂ်ႈၼၢင်းသၢဝ် - ၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ&ၸၢႆးသိုဝ်ႈပဝ်း&ၸၢႆးဢၢႆးယူင်းသိူၼ်ႊ
 • 11 ၶၢဝ်းၼႃး - ယိင်းၼွင်ႉ & ၸၢႆးဝုၼ်းၵႅဝ်ႈ
 • 12 ၵူၼ်းၸၢႆးၸႂ်ၼမ် - Nang Lao Noung
 • 13 လမ်းမႄႈပိင်း(Remix) - ၸၢႆးလူင်ဝၼ်း & ၼၢင်းဢဵင်ႈၶမ်း
 • 14 ၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁႃးႁဵတ်းဝႆႉသင် - သႅင်လီ(แสงหลี)
 • 15 မွင်းၼွင်ႉသွၼ်းၼမ်ႉ - သႅင်လီ
 • 16 ၵူၼ်းၽၢၼ်ငိုၼ်းၶမ်း - ၼၢင်းၽွင်ၽူၺ်း
 • 17 မီးသူၸွင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ - ၸၢႆးဢွင်ႇလႅင်း
 • 18 ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 19 မၼ်းၶိုၼ်းတေမႃး - ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း
 • 20 ႁၵ်ႉၼွင်ႉယဝ်ႉဢဝ်ပိူၼ်ႈ - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听