ႁူမ်ႈၵႂၢမ်း ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း ပီႈႄလႈၼွင်ႉဢိၵ်ႇတင်းလႆွပႅၵ်ႇ
专辑名称:ႁူမ်ႈၵႂၢမ်း ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း ပီႈႄလႈၼွင်ႉဢိၵ်ႇတင်းလႆွပႅၵ်ႇ
今日人气:0
专辑人气:6
开通年份:2024
专辑说明:<p>ႁူမ်ႈၵႂၢမ်း ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း ပီႈႄလႈၼွင်ႉဢိၵ်ႇတင်းလႆွပႅၵ်ႇ</p><p>รวมเพลง นางมุนเมือง</p><p>1 ၵၢဝ်ႇထိုင်လိူၼ်လၢဝ်</p><p>2 ၵိင်ႇမႆႉႁႅင်ႈၸဵပ်းၸ်ႂ</p><p>3 ၶမ်ၸ်ႂၼ်ႂးလပ်းသိင်ႇ</p><p>4 ၸႆၢးဢမ်ႇႁၵ်ႉဢမ်ႇဢီးလူ</p><p>5 ထိုင်ၵေႃႉႁၵ်ႉဢွၼ်ႇ</p><p>6 ၼၢင်းတေၶတ်းၸ်ႂလိုမ်းတူၺ်းယူႇ</p><p>7 ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႃႈပီႈ</p><p>8 ပေႃးမွၵ်ႇပဝ်းႁွမ်</p><p>9 ပီႈလႄႈၼွင်ႉဢိၵ်ႇတင်းလွႆပႅၵ်ႇ</p><p>10 လိုမ်းယဝ်ႉႁိုဝ်</p><p>11 သဵင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃးၶေႃးၶူမ်ၼႃႇ</p><p>12 ဢမ်ႇဢီးလူ</p><p>13 ႁၵ်ႉၸႆၢးၵေႃႉလဵဝ်</p><p>14 ႁၵ်ႉၼွင်ႉယဝ်ႉဢဝ်ပိူၼ်ႈ</p><p>15 ႁၵ်ႉပီႈတေႃႇၸူဝ်ႈ</p>
数据ID
数据名称
人气
下载量
音质
时间
操作