ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 (ၽဵင်းမႂ်ႇ၊ ပီ2023) သိုပ်ႇႁၵ်ႉယူႇၵူႈၶၢဝ်း - ယိင်းမွၵ်ႇမူဝ်ဢွၼ်ႇ
 • 02 မိူင်းၸၢင်ဢွၼ်ႇတီႈၸႆၢးၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 03 သူင်သူင် သိူဝ်းသိူဝ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ - ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်းပၢင်ႇ & ယိင်းငိုၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်း
 • 04 ထိုင်ၵေႃႉႁၵ်ႉဢွၼ်ႇ - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 05 လုၵ်ႈင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇၵုၼ်ႁဵင် - ၸႆၢးလႅင်းသ်ႂ
 • 06 ပၼ်ႁၵ်ႉမွင်းလၢႆ - ယိင်းၶမ်းဢေ
 • 07 ၾိင်ႈငႄႈလႄႈပီမႂ်ႇ - သႅပ်ႉဢွၼ်ႇ & ၼၢင်းႁွမ်သႂ်
 • 08 ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် - ၸုမ်း
 • 09 တႄႇတင်ႈဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ - ၸၢႆးလိူၼ်ၼုမ်ႇ
 • 10 သဵၼ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 11 မိူင်းတႆးပဵၼ်မိူင်ၶွၼ်ႈ - ၼၢင်းထူၺ်းၶမ်း
 • 12 ယိင်းၸႂ်ၼမ် - ၸၢႆးၶိူဝ်းဝုၼ်း(မိူင်းမၢဝ်း)
 • 13 ႁၵ်ႉၵိုမ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇယၢၼ် - ၸၢႆးၶမ်းပူႉ&ယိင်းငိုၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်း
 • 14 ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈသၢဝ် - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 15 ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း -- Sai Lao Tawn
 • 16 ႁၵ်ႉၼွင်ႉၵေႃႉလဵဝ် - ၸၢႆးလူင်ႁႆး
 • 17 ၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႈ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 18 လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်ႁဵင် - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 19 သႆၢၶေႃး - ၸႆၢးၸၢမ်ႇထုၼ်း
 • 20 လိူတ်ႈတႆး - ၸႆၢးလဵၵ်ႉ
 • 01 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 02 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႉၵမ်းသွင် - ၸၸၢႆးလႅင်း (ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 04 သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 05 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း - ၻူးလိတ်ႉ
 • 06 မႄႈ - Nong Hook
 • 07 ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 08 ၵၼ်ႈၸ်ႂလီုမ်းတေလိုမ်း - ၸႆၢးသႆၢၾႃႉ
 • 09 ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလုၵ်ႈမေး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 11 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 12 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 13 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 14 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 15 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 16 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 17 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 18 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 19 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 20 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 扫一扫在手机听