ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ယႃႇလိုမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈႁႃး - ၸၢႆးၸၢႆး&မိူင်းငေႃႉ
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႅင်ၼိုင်းသိပ်းသွင်ပၼ်ၼႃး - ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း
 • 02 သုတ်းသဵင်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၸၢႆး - မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး
 • 03 ႁူမ်ႈသၢင်ႈႁိူၼ်းႁၵ်ႉ - လႅင်းၾႃႉ(သႅၼ်ဝီ)
 • 04 ၵိုတ်းဝႆႉယူႇၵေႃႉလဵဝ် - ၶမ်းငူၺ်ႇ Gar Bage
 • 05 ไค่เป๋นตั๋วแตน - จายหลิงฟ้าJai Ling Far
 • 06 သၢမ်ႁူဝ်ၸ်ႂတၢင်းႁၵ်ႉ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 07 ၶတ်းႁႅင်းႁၵ်ႉ - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း
 • 08 သဵင်ႁူဝ်ၸ်ႂေၵႃႉမွင်း - ၼွင်ႉဝၼ်းသႂ်
 • 09 สาละวันรำวง - อังคนางค์ คุณไชย & รุ่งฟ้า กุลาชัย
 • 10 တၢင်းႁၵ်ႉၾႆးၽိူင်း - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 11 ၶၢဝ်းၼႃး - ယိင်းၼွင်ႉ & ၸၢႆးဝုၼ်းၵႅဝ်ႈ
 • 12 တႃႇလႅင်းပၢင်ႇ - ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း & ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး
 • 13 ၼွင်ႉမေႃလႅၼ် -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 14 ထုင်ႉႁမ်းငၢႆးႁၢင်ႈလီ - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း(Sai Nor Moung)
 • 15 ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁၢႆ
 • 16 လိူၼ် - ၸၢႆးသႅင်မိူင်း
 • 17 ၵႆၢႇၶူဝ်တၢင်ႁၵ်ႉ - ၼွင်ႉဝၼ်းသ်ႂ & ၼွင်ႉႁွမ်
 • 18 ထူၺ်းၶမ်း - ၸၢႆးလၢဝ်(ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ)
 • 19 ႁၵ်ႉၸႆၢးၵေႃႉလဵဝ် - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 20 ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် - ၸုမ်း
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听