ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > မွၵ်ႇၵုမ်ႈၼိူဝ်သၢႆလူမ်း - ႁွင်ႉၸၢႆးၵွၼ်ၶမ်း
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 လမ်းဝူင်းၵူပ်ႉသွင် - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်
 • 02 မွၵ်ႇႁွမ်ၼႂ်း​ၵႄႈပပ်ႉ - BuBee
 • 03 ယႃႇ​​ပေႁႆႈလႄႈၼၢင်း - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 04 ႁူမ်ႈမႆႉတူၼ်ႈလဵဝ် - ၸႆၢးသႆၢၶိူဝ်း & ႁွမ်ၼူၼ်း
 • 05 လိုမ်းယဝ်ႉႁိုဝ် - ၸႆၢးသၢႆမၢဝ်း
 • 06 ႁၵ်ႉဢမ်ႇပႄႉငိုၼ်းလႆႈ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 07 ႁႁိုဝ်လိုမ်းလႆႈ - ၸႆၢးထီးသႅင်
 • 08 ၵူဝ်မႂ်းလႆႈတုၵ်ႉၸႂ် - ၸၢႆးတိုၼ်း(NK)
 • 09 သၢမ်ၶၢဝ်းမိူင်းလွႆ - ၼုမ်ႇၶမ်း(လၢႆးၶႃႈ)
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၸၢႆး - မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး
 • 11 ၾၼ်လိူၼ်လၢဝ် - The Sai
 • 12 ၵူဝ်ႇလႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ - ထႅမ်ၶိူဝ်း
 • 13 ယွၼ်းသူးပၼ်သူ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 14 သၢမ်ႁူဝ်ၸ်ႂတၢင်းႁၵ်ႉ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 15 ၼွင်ႉယႃႇပေပၢႆႊ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 16 လွႆမိူင်းတႆးႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇ - ၸၢႆးၸွမ်ၸိုၼ်ႈလႅင်း & ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶိူဝ်း
 • 17 တေမေးပၼ်ၵမ်းသွင် - သႅင်လီ
 • 18 ၶမ်းၼွင်ႉၼူၼ်း - ၸႆၢးလၢဝ်
 • 19 ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတႃႇသေႇ
 • 20 ပေႃႈၵႃႉထူဝ်ႇၼၢဝ်ႈ - ထႅမ်ၶိူဝ်း
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听