ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > တၢင်းႁၵ်ႉၾႆးၽိူင်း - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ၵေႃႉၽၢတ်ႇၽုင် - ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 02 ၾိင်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၶိူဝ်းတႆး - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 03 ၵွင်မွင်းသႅင်ႇ - သၶႁ
 • 04 တၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းတႆး - ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇ
 • 05 ၶတ်းႁႅင်းႁၵ်ႉ - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း
 • 06 ယွၼ်းႁႂ်ႈတႆးႁၵ်ႉၵၼ် - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 07 သၢမ်ၶၢဝ်းမိူင်းလွႆ - ၼုမ်ႇၶမ်း(လၢႆးၶႃႈ)
 • 08 ၸၢႆးၵွၼ်းမိူင်းယိင်းထိင်းၶိူဝ်း - ၸၢႆးသၢႆလိူၼ် & ယိင်းသႅင်ၼူၼ်းၶမ်း
 • 09 ထိုင်ပႃႇႁဵဝ်ႈတၢႆလိပ်း - သၶႁ
 • 10 လွမ်လၵ်ႉႁၵ်ႉ - ၸၢႆးၶမ်းလူႇ
 • 11 ဢပုမ်ႇမီးၼႂ်းၸႂ် - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 12 မွၵ်ႇႁူင်ႈၸႂ် - ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း
 • 13 ၼႃႈတီႈၵူၼ်းၸဵတ်ႉၼမ်ႉတႃ - ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း(ပၢင်သၢင်း)
 • 14 တႃလႅင်းပၢင်ႇ - ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း & ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး
 • 15 ႁၵ်ႉၸႆၢးၵေႃႉလဵဝ် - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 16 ပေႃႁၢင်ႉၼုမ်ႇသၢမ်ပီ - ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶမ်း
 • 17 ဢမ်ႇၼႅင်ၸႂ်ၸွမ်းမႂ်း - ၸၢႆးၶိူဝ်း(ZKTY)
 • 18 ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီၵေႃႉမေႃႁၵ်ႉ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 19 သွၼ်းၼမ်ႉမိူင်းတႆး - သၢႆၾူၼ်
 • 20 ၽွမ်ႉတႃႇမိူင်းႁိူဝ်ႈႁိူင်း - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 01 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 02 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႉၵမ်းသွင် - ၸၸၢႆးလႅင်း (ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 04 သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 05 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း - ၻူးလိတ်ႉ
 • 06 မႄႈ - Nong Hook
 • 07 ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 08 ၵၼ်ႈၸ်ႂလီုမ်းတေလိုမ်း - ၸႆၢးသႆၢၾႃႉ
 • 09 ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလုၵ်ႈမေး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 11 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 12 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 13 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 14 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 15 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 16 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 17 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 18 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 19 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 20 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 扫一扫在手机听