ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ၵေႃႉမွင်း - ၸၢႆးၵွၼ်ၾႃႉ
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 မႃးႁဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၵေႇၶျွတ်ႈ(ရှမ်းဓမ္မတေး) - ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်း & ၸိူဝ်းၸဝ်း & ဝဵင်းပၢင်လူင်
 • 02 สงกรานต์ 2023 ไตเมืองบ่อ ยูนนาน 泼水节 潮.景谷 Shan WaterFestival Song 2023 Life Diary
 • 03 ႁွႆးၸဵပ်းပႆႇႁၢႆ - ၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း NK
 • 04 ၽၢၵ်ႇထိုင်သၢဝ်ၼွင်ၶုၼ်ႇ - လွၼ်ႉလဵၵ်း
 • 05 လိူၼ်ႁႃႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ & ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
 • 06 ယႃႇလိုမ်းၼႃႈ - ၸႆၢးသႅင်မိူင်း
 • 07 ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁႃငိုၼ်း - ယိင်းၽူၼ်လၢဝ်
 • 08 ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ - ၸၢႆးၸွမ်ဝူင်း
 • 09 ပဵၼ်ႇပိူဝ်းယႃႇပဵၼ်ႇၸႂ် - ၸၢႆးၽွမ်ႇႁၵ်ႉ
 • 10 တွၼ်ႈတႃႇသူသိူဝ်းၸႂ် - Bluesky1625
 • 11 ဢွင်ႇၶွၢတ်ႈတႃႇလႃႇထယိလူႈလူင် - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 12 မီးသူၸွင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ - ၸၢႆးဢွင်ႇလႅင်း
 • 13 ၵၶျႃးၵႃ - ၸႆၢးပၢၼ်သႅင်း
 • 14 ၶိုင်သၢင်ႈပိုၼ်းလီ - ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း (ၸိူင်းလႅဝ်း)
 • 15 လမ်းဝူင်းၵူပ်ႉသွင် - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်
 • 16 သၢဝ်​မႄႈႁၢင်ႉ Do Late - တူးလိတ်ႉ
 • 17 ယွၼ်းႁႂ်ႈတႆးႁၵ်ႉၵၼ် - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 18 ၼၢင်းတေၶတ်းၸ်ႂလိုမ်းတူၺ်းယူႇ - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 19 ၵႂၢမ်းလုၵ်ႈႁွင်ႉၸူးမႄႈ - The Sai
 • 20 ၽူႈꩡၢႆးꩡႂ်ၼမ် - ၼၢင်းၶမ်းၵေႃႇ
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听