ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > မုင်ႈမွင်းထူပ်းသူ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ပေႃးပဵၼ်မၢဝ်ႇယွၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉၸႂ် - သႅင်ၽွင်းၸၼ်
 • 02 ၵေႃႉပၼ်ႁႅင်း - ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း
 • 03 ယႃႇပၼ်တၢင်းၼၢင်းမႆႈၸႂ် -- ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 04 မွၵ်ႇႁွမ်ၼႂ်း​ၵႄႈပပ်ႉ - BuBee
 • 05 ပၢင်းမႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းပဵင်း - ၸၢႆးထႅၼ်ႈၶိူဝ်း&ၼၢင်းသႅင်ၶိူဝ်း&ၸၢႆးႁိူင်းသႂ်&ၼွင်ႉၵွၼ်ယိင်
 • 06 ႁၵ်ႉၸႆၢးၵေႃႉလဵဝ် - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 07 မိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးမႂ်း - ၸၢႆးၼုမ်ႇမိူင်းဢွၼ်ႇ
 • 08 ႁၵ်ႉမိူၼ်ၵၼ် - ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း & ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်း​​ဢေး
 • 09 ၼမ်ႉတူႈႁူႉႁၼ်ယူႇ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 10 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 11 မႆႈတၢင်းၼ်ႂး - ၸႆၢးထီးသႅင်
 • 12 ၶမ်ႈၶိုၼ်းပီႊမႂ်ႇ - ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ & ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး
 • 13 ၸႂ်ထိုင်ထုင်ႉမိူင်းပွၼ် - ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း(ၼုမ်ႇသႂ်တႆး)
 • 14 ယွင်ႈၸဝ်ႈၶူမေႃ - ၸႆၢးယီႈသႃႇ
 • 15 တိင်ႇ - ၸၢႆးၶိူဝ်းလၢဝ်
 • 16 မူဝ်ႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးၵွင်မိူင်း
 • 17 တေႃႇၼႃႈဝႆႉလႄႈလွင်ႈႁၢႆ့သုတ်း - ၼၢင်းၼွင့်ၼူၼ်း
 • 18 ၵဝ်ဢမ်ႇလိုမ်း - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 19 ၵေႃႉၽၢတ်ႇၽုင် - ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 20 သၢဝ်သၢဝ်ႁၢင်ႈလဝ်း - ၸႆၢးပီး & ၸႆၢးဢဵမ်း
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听