ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > လိူတ်ႈတႆး - ၸၢႆးမူး
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼၢင်း - ယိင်းၾူၼ်
 • 02 ၶွႆပိူၼ်ႈမီးပေႃႈပႄႈ - ၸၢႆးၵွၼ်ၸိူင်း
 • 03 ၽူႈꩡၢႆးꩡႂ်ၼမ် - ၼၢင်းၶမ်းၵေႃႇ
 • 04 ၸၢတ်ႈၼႃႈၸွင်ႇၸမ်ၵၼ် - လႅင်းဝၼ်းမႂ်ႇ
 • 05 ၸႂ်ထိုင်ႁၵ်ႉ - မွၵ်ႇၵွၼ်
 • 06 ၼွင်ႉမေႃလႅၼ် -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 07 ၸႂ်ထိုင်မိူင်းပၼ်ႇ - ၸၢႆးဢေး
 • 08 ယွၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉလိုမ်း - ၼွင်ႉၽိမ်းလၢဝ်
 • 09 ၵူၼ်းၵေႃႉၽိတ်း - ၸၢႆးလၢဝ်ၾႃႉ(မိူင်းပွၼ်)
 • 10 ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ်ၸႆၢးတိုၼ်းလီၽဵင်းၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမ်ႂႇ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 11 ၽဝ ၶူးၸွႆႈ - ၸႆၢးၶမ်းပၢင်ႇ(ၸုမ်းႁူမ်ႈလႅဝ်း)
 • 12 ၵိၼ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးယႂ်ႇ​ - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
 • 13 လုၵ်ႈၸႆၢးဢွၼ်ႇမၢဝ်ႇၵုၼ်ႁဵင် - ၼၢင်းသီၼုမ်ႇ
 • 14 ယိူၼ်ႉၸႂ်ပႂ်ႉၵွၼ်ႇ - ၸၢႆးသၢႆတၢၼ်း(မိူင်းယၢင်း)
 • 15 ႁူဝ်ၸႂ်တိုၵ်ႉလွတ်ႈလႅဝ်း - ၼွင်ႉသႅင်ယုမ်ႉ
 • 16 တွင်ႇၶွၢတ်ႈတိင်ႇဝူႉလီႉမႃႇလႃႉ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 17 ၽဵင်းမွင်ၸႂ် - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 18 ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်မိူင်းၵိုင် - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း & ထုင်ႉၵၢတ်ႇၵိူင်း
 • 19 ခႂ်ႈႁၼ်ၼႃႈမႂ်း - ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း(Htam Hkay)
 • 20 ပီႈၶၢမ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉလဵဝ် - လၢဝ်လႅင်းသႂ်
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听