ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂလၢတ်ႈ - ၸႆၢးထီးသႅင်
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ဝူၼ်ႉထိုင်မႂ်း - The Sai
 • 02 ဢပုမ်ႇမီးၼႂ်းၸႂ် - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 03 ၸၢႆးၵွၼ်းမိူင်းယိင်းထိင်းၶိူဝ်းREMIX - ၸၢႆးသၢႆလိူၼ် & ယိင်းသႅင်ၼူၼ်းၶမ်း
 • 04 ႁၵ်ႉမိူၼ်ၼွင်ႉမီးၽႂ် - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း
 • 05 ၸႂ်ထိုင်ထုင်ႉမိူင်းပွၼ် - ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း(ၼုမ်ႇသႂ်တႆး)
 • 06 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 07 ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ် - ယၢပ်ႇၼႃႇတႃႇလိုမ်းမႂ်း
 • 08 သဵၼ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 09 မၢဝ်ႇၵေႇၵႃးၶၢဝ် - ၸႆၢးပူးသႅင်
 • 10 တႄႇတင်ႈဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ - ၸၢႆးလိူၼ်ၼုမ်ႇ
 • 11 ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ - ၸၢႆးထႅၼ်ႈၶိူဝ်း
 • 12 ၸၢတ်ႈပၢၼ်လပ်းသိင်ႇ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 13 ၼမ်ႉတႃၵဝ်တူၵ်းယဝ်ႉ - ZarKing & Lil Smoke
 • 14 ၽၢၵ်ႇထိုင်သၢဝ်ၼွင်ၶုၼ်ႇ - လွၼ်ႉလဵၵ်း
 • 15 ဢမ်ႇၶ်ႂႈၽၢတ်ႇယဝ်ႉမိူင်းပွၼ် - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 16 ၽဝ ၶူးၸွႆႈ - ၸႆၢးၶမ်းပၢင်ႇ(ၸုမ်းႁူမ်ႈလႅဝ်း)
 • 17 မိူင်းတႆးပဵၼ်မိူင်ၶွၼ်ႈ - ၼၢင်းထူၺ်းၶမ်း
 • 18 ယိၼ်းၸူမ်း - ၸၢႆးၸွမ်လိူၼ်
 • 19 လွမ်လၵ်ႉႁၵ်ႉ - ၸၢႆးၶမ်းလူႇ
 • 20 ယူႇၵႆၸ်ႂႁၵ်ႉ - ၸႆၢးသႅင်မိူင်း
 • 01 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 02 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႉၵမ်းသွင် - ၸၸၢႆးလႅင်း (ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 04 သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 05 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း - ၻူးလိတ်ႉ
 • 06 မႄႈ - Nong Hook
 • 07 ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 08 ၵၼ်ႈၸ်ႂလီုမ်းတေလိုမ်း - ၸႆၢးသႆၢၾႃႉ
 • 09 ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလုၵ်ႈမေး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 11 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 12 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 13 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 14 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 15 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 16 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 17 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 18 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 19 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 20 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 扫一扫在手机听