ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ပီႈသွင်ၼွင်ႉသၢမ် - သႅင်တုၺ်ႈတိပ်ႉ
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ၵူဝ်ပဵၼ်သၢဝ်ႁၢင်ႉၵွပ်ႈ​ပႃႈႁၢင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းလၢဝ်
 • 02 ၽၢၵ်ႇထိုင်ၼွင်ႉမွၼ်း - ၸၢႆးလႅင်း(ထုင်ႉၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 03 ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ - ၸၢႆးၸွမ်ဝူင်း
 • 04 တႃႇတႆးၵတ်းယဵၼ် - ၸၢႆးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 05 ပေႃႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 06 ၼွင်ႉၸင်းၵေႃႈၸၢႆးဢမ်ႇလိုမ်း - ၸၢႆးၶမ်းသိုဝ်ႉ
 • 07 ပၢၼ်မၢဝ်ႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ - မူဝ်ၼုမ်ႇသႂ်
 • 08 ပၢၼ်ၸွၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း - ၸၢႆးသႅင်ဝုၼ်း
 • 09 ၵူၼ်းၽၢၼ်ၶိူဝ်း - ၸႆၢးဢွၼ်ႇႁၵ်ႉ
 • 10 ၶိင်ႇလိူၼ်ႁႃႈ - မွၵ်ႇၵွၼ်
 • 11 သဵၼ်ႈတူင်ႇလႆၢးမႂ်ႇ
 • 12 ၶမ်ႈလိူၼ်လႅင်းတႅင်းၸႂ်ၸၢႆး - ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉ
 • 13 လၢဝ်းပၢၼ်တႆး - ၼၢင်းၶမ်းၵေႃႇ & မွၵ်ႇၵွၼ်
 • 14 ၶမ်ႈၶိုၼ်းပွႆးပီႊမ်ႂႇ - ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း
 • 15 မိူင်းတႆးပဵၼ်မိူင်ၶွၼ်ႈ - ၼၢင်းထူၺ်းၶမ်း
 • 16 ယႃႇလိူၵ်ႈႁၵ်ႉၼမ် ၸၢင်ႈပဵၼ်သၢဝ်ထဝ်ႈ - ၸၢႆးၽွမ်ႇႁၵ်ႉ
 • 17 ၸမ်တႃႁၢင်ႇၵႆမိုဝ်း - ၸၢႆးဝုၼ်းလွတ်ႈ
 • 18 တိုၼ်ႇလႄႈၵေႃႉၶဝ် - ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
 • 19 ၵႂၢမ်းပႅင်းမၢဝ်ႇသၢဝ် - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း & ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
 • 20 ဢမ်ႇလိုမ်းမႂ်းလႆႈ - ၸႆၢးၵွၼ်ၶမ်း (VIP)
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听