ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈလႆႈၸပ်း - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 02 သဵတ်ႉၸေႃႇတြႃးၵႂႃႇမီးတီႈလႂ် - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်ႈ
 • 03 ဝႃႇသႃႇၼႃႇၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး - ၼွင်ႉမူဝ်ၶၢဝ်
 • 04 ၶမ်ႈလိူၼ်လႅင်းတႅင်းၸႂ်ၸၢႆး - ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉ
 • 05 ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ - မူဝ်ၼုမ်ႇသႂ်
 • 06 ပီႈယိူၼ်ႉလႆႈယူႇ - ၸၢႆးသႅင်မိူင်း
 • 07 ယႃႇပေလိုမ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ - ယိင်းၶမ်းသႅၼ်ၾၢင်
 • 08 လိုမ်းပီႈသေလႃႈ - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း
 • 09 ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ - ၸၢႆးသႅင်ႁေႃၾႃႉ & မူၼ်ႊၸႂ်မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ
 • 10 မႂ်းႁဵတ်းလႆႈၵဝ် - ၸၼ်ႉၽဵင်း มัยเฮ็ดไลเก๋า - จั้นเพลง
 • 11 ၸၢႆးဢမ်ႇႁၵ်ႉဢမ်ႇဢီးလူ - ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 12 ပေႃႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 13 ဢွင်ႇၶွၢတ်ႈတႃႇလႃႇထယိလူႈလူင် - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 14 ၸိူင်းႁၵ်ႉဝၼ်းၵဝ်ႇ - ၸၢႆးၶမ်းဢူး
 • 15 ပွင်ႇၸ်ႂေသပွၵ်ႈမႃးလႄႈ - ၸႆၢးလိူၼ်းၶမ်း
 • 16 လိၵ်ႈတႆး - ၼၢင်းသီမုၼ်း & ၸႆၢးၸွမ်လိူၼ်
 • 17 ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶႅၼ်ႈၵၢင်ႁႃးဝႆႉ - ၸၢႆးၶုၼ်ၽူင်း
 • 18 ဝူၼ်ႉထိုင်မႂ်း - The Sai
 • 19 ႁၵ်ႉ​တႄႉႁိုဝ် - ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း & သႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 20 ၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ - ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 01 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 02 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႉၵမ်းသွင် - ၸၸၢႆးလႅင်း (ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 04 သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 05 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း - ၻူးလိတ်ႉ
 • 06 မႄႈ - Nong Hook
 • 07 ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 08 ၵၼ်ႈၸ်ႂလီုမ်းတေလိုမ်း - ၸႆၢးသႆၢၾႃႉ
 • 09 ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလုၵ်ႈမေး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 11 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 12 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 13 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 14 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 15 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 16 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 17 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 18 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 19 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 20 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 扫一扫在手机听