ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ယၢမ်းၼႆႉၼွင်ႉမီးလႂ် - ၸၢႆးဝၼ်း
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 သဵင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃးၶေႃးၶူမ်ၼႃႇ - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 02 မေႈႁၢင်ႉၼုမ်ႇသၢမ်ပီ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇတေႃႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမွၼ်းမွၼ်း - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
 • 04 မွင်းဝၼ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် - ၸၢႆးသႅၼ်မိူင်း
 • 05 ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႅင်ၼိုင်းသိပ်းသွင်ပၼ်ၼႃး - ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵိၼ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးယႂ်ႇ - ၸၢႆးတႃႇဢူး
 • 07 တႆးၶိူဝ်းယႂ်ႇ - ၸၢႆးၼွင်ႉၸၢႆး
 • 08 ယွၼ်းသိုပ်ႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႈ
 • 09 မႂ်ႇသုင် - ၸုမ်း
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶုၼ်သၢမ်ေလႃး ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 12 ၵေႃႉႁၵ်ႉပီႈသၢႆၼမ်ႉၶမ်း -- သႅင်လီ
 • 13 ၸၢတ်ႈပၢၼ်ပီႈလႄႈငိုၼ်းၶမ်း - ၸၢႆးၶိူဝ်းလၢဝ်
 • 14 သူင်ႇထိုင်ၵေႃႉၶႂ်ႈလိုမ်း - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 15 သႆၢၶေႃး - ၸႆၢးၸၢမ်ႇထုၼ်း
 • 16 သင်ပဵၼ်လႆႈၶႆႈၶိုၼ်းထူပ်းၵၼ် - ၼၢင်းသႅင်ပၢင်ႇ
 • 17 (ၽဵင်းမႂ်ႇ2023) ၵွပ်ႈၸၢႆးဢမ်ႇပေႉၸႂ် - ယိင်းမွၵ်ႇမူဝ်ဢွၼ်ႇ
 • 18 ယႃႇႁႃၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ - ၸၢႆးၶုၼ်ၽူင်း
 • 19 ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸၢႆးႁိူင်းသႂ် & သၼ်လွႆသွင်း
 • 20 မွၵ်ႇၵုမ်ႈၼိူဝ်သၢႆလူမ်း - ႁွင်ႉၸၢႆးၵွၼ်ၶမ်း
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听