ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ပဵၼ်တႆး ယႃႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉတႆး - ၸၢႆးဢွၼ်ႇမိူင်း[One Hseng]
 • 02 တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ - ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း(Htam Hkay)
 • 03 ထိုင်ၵေႃႉႁဵတ်းလႆႈ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 04 မၢဝ်ႇၶူဝ်းလႆၢး - ၸႆၢးဢွင်ႇမိူင်း
 • 05 ပၢၼ်ၸွၼ်ႁၵ်ႉ - ၼၢင်းၽူၺ်းၼုမ်ႇၼူၼ်း
 • 06 တူၵ်ႈမႂ်ႈၼၢင်းသၢဝ် - ၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ&ၸၢႆးသိုဝ်ႈပဝ်း&ၸၢႆးဢၢႆးယူင်းသိူၼ်ႊ
 • 07 မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႉယူႇၵႆ - ၸၢႆးၶိူဝ်းလၢဝ်
 • 08 ဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ꩡႆၢး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 09 လုၵ်ႈလၢင်းလီ - ၼွင်ႉဝၼ်းသႂ်
 • 10 ၶၢၼ်ၸႂ်ၸႆၢးႁၵ်ႉမႅၼ်သူ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 11 ၺႃးႁၵ်ႉၽၢင်းလႅၼ် - ၶိူဝ်းလၢဝ်ၾႃႉ
 • 12 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း - ၸၢမ်ႇဢွၼ်ႇဝၼ်း
 • 13 တၢင်းပဵၼ်မဝ်းႁၵ်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 14 ၵႃႈပၼ်ႇၵွင် - ၶူးၸႆၢးမူး
 • 15 ငဝ်းမီးၼႂ်လပ်းသိင်ႇ - ၼၢင်းသီဝၼ်း
 • 16 ငိၼ်းၶေႃးၶူမ်ၼႃႇ - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း
 • 17 လွမ်လၵ်ႉႁၵ်ႉ - ၸၢႆးၶမ်းလူႇ
 • 18 ၵၶျႃးၵႃ - ၸႆၢးပၢၼ်သႅင်း
 • 19 ႁၵ်ႉပီႈတေႃႇၸူဝ်ႈ - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 20 ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ - ၸၢႆးသႅင်ႁေႃၾႃႉ & မူၼ်ႊၸႂ်မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ
 • 01 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 02 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႉၵမ်းသွင် - ၸၸၢႆးလႅင်း (ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 04 သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 05 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း - ၻူးလိတ်ႉ
 • 06 မႄႈ - Nong Hook
 • 07 ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 08 ၵၼ်ႈၸ်ႂလီုမ်းတေလိုမ်း - ၸႆၢးသႆၢၾႃႉ
 • 09 ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလုၵ်ႈမေး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 11 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 12 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 13 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 14 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 15 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 16 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 17 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 18 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 19 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 20 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 扫一扫在手机听