ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ထိုင်ႇပႃႇႁဵဝ်ႈၵူၼ်းတႆၢလိပ်း - သၶႁ
 • 02 ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ - ၸၢႆးသႅင်ႁေႃၾႃႉ
 • 03 ႁၵ်ႉဝႃႈႁၵ်ႉ - ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
 • 04 မႆႈၸ်ႂမိူဝ်ႈၽွင်းယၢၼ် - ၸၢႆႈႁိူင်းလၢၼ်ႉမၢဝ်း
 • 05 ထိူၵ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉၸွၼ်တူၺ်း - ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း(မိူင်းၸၢင်)
 • 06 ၵပ်ႉပီႇယႃႉ လူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ - ၸႆၢးလၢဝ်သ်ႂ
 • 07 ယူႇၵႆၸ်ႂႁၵ်ႉ - ၸႆၢးသႅင်မိူင်း
 • 08 ႁူႉႁၼ်ထိုင်လႄႈတႆး
 • 09 သဵင်ႁႆႈၼ်ႂးၸ်ႂ - ၼၢင်းမူၺ်သ်ႂ
 • 10 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
 • 11 တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးမိူၼ်ၾႆးၽိူင်း - ယိင်းၶမ်းဢူး
 • 12 လိူဝ်သေႁၵ်ႉဢမ်ႇမီးသင် - ၸၢႆးၽူင်းလိူၼ်း
 • 13 သၢဝ်သၢဝ်ႁၢင်ႈလဝ်း - ၸႆၢးပီး & ၸႆၢးဢဵမ်း
 • 14 ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈၶမ်းမႄႈႁၢင်ႉ - ၸၢႆးလႅင်း ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း
 • 15 ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပုၵ်ႉထၸဝ်ႈ - ၼၢင်းသူၺ်ႇဢေး
 • 16 ၵေႃႉမွင်း - ၸၢႆးၵွၼ်ၾႃႉ
 • 17 ၵူၼ်းၽၢၼ်ၶိူဝ်း - ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ
 • 18 ၶိုင်သၢင်ႈပိုၼ်းလီ - ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း (ၸိူင်းလႅဝ်း)
 • 19 လၢႆးၽႃႇမိုဝ်းၵူၼ်းၽၢၼ် - ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း
 • 20 ပီႈလႄႈၼွင်ႉဢိၵ်ႇတင်းလွႆပႅၵ်ႇ - ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း
 • 01 တႆးမီးမိူင်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 02 မိူင်းၽျႅၵ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ -- ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
 • 03 ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႉၵမ်းသွင် - ၸၸၢႆးလႅင်း (ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း)
 • 04 သွၼ်ႇပဵၼ်ဝူတ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 05 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း - ၻူးလိတ်ႉ
 • 06 မႄႈ - Nong Hook
 • 07 ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ - ၸႆၢးမိူင်းၶမ်း
 • 08 ၵၼ်ႈၸ်ႂလီုမ်းတေလိုမ်း - ၸႆၢးသႆၢၾႃႉ
 • 09 ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလုၵ်ႈမေး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 11 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 12 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 13 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 14 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 15 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 16 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 17 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 18 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 19 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 20 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 扫一扫在手机听