ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > တိုၼ်ႇလႄႈၵေႃႉၶဝ် - ၸႆၢးလွမ်ႉဝုၼ်း
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 သၢဝ်တႆးဝဵင်းလႄႈ - ၸၢႆးပီး
 • 02 ၸႂ်ထိုင်ထုင်ႉမိူင်းပွၼ် - ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း(ၼုမ်ႇသႂ်တႆး)
 • 03 တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ - ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း(Htam Hkay)
 • 04 လုၺ်း - သၶႁ
 • 05 ၼွင်ႉမေႃလႅၼ် -- ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်
 • 06 ၵေႃႉဢၼ်ၸပ်းၸႂ် တေႁူတ်းၼမ်ႉႁွမ် - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 07 မၢဝ်ႇပီႈမိူင်းၵႆ - ၼၢင်းသႅင်ၼူၼ်းၶမ်း
 • 08 ၶမ်ႈၶိုၼ်းပီႊမႂ်ႇ - ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ & ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး
 • 09 ၵူဝ် - သၢႆလႅတ်ႇ
 • 10 ဢမ်ႇလိုမ်းမႂ်းလႆႈ - ၸႆၢးၵွၼ်ၶမ်း (VIP)
 • 11 ပၢႆႈ - ၸၢႆးဢွင်ႇၸၢမ်ႇမိူင်း
 • 12 တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးယႂ်ႇလိူဝ် - ၸၢႆးၸွမ်လိူၼ်
 • 13 ပုၼ်ႈၽွၼ်း​​ၵေႃႉပဵၼ်တႆး - ၼၢင်းၶမ်း​​ၵေႃႇ
 • 14 ႁၵ်ႉၵႄႈမဵတ်ႉၼမ်ႉၾူၼ် - ယိင်းသႅင်လူႇ
 • 15 မွၵ်ႇၵုမ်ႈၼိူဝ်သၢႆလူမ်း - ႁွင်ႉၸၢႆးၵွၼ်ၶမ်း
 • 16 မူဝ်ႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးၵွင်မိူင်း
 • 17 ယႃႇထၢမ်ၵွပ်ႈသင် - ၸၢႆးၶဵမ်ၶမ်း
 • 18 ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် - ၸုမ်း
 • 19 ၵေႃႉသူတမ်းဝၢင်းပႅတ်ႈ - ၸၢႆးဢွမ်သႅင်(จายอ๋อมแสง)
 • 20 သဵင်ၼ်ႂးၸ်ႂ - ၸၢႆးၽွမ့်သႅင်မိူင်း
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听