ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ႁၵ်ႉဢမ်ႇယွၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း - ယိင်းၼွင်ႉမူၺ်
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 တႆးလိူတ်ႈလဵဝ်ၵၼ် - ꩡၢႆးၵွၼ်လၢဝ်
 • 02 ၸႂ်ၸဵပ်းဢမ်ႇၶႅၼ်းႁၢႆ - ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း
 • 03 သၢဝ်ၵဵင်းမႆႇ - ၸၢႆးႁွမ်ၸိူင်း
 • 04 ၼွင်ႉမႆႈၸႂ် - ယိင်းၶိူဝ်းႁွမ်
 • 05 ၼွင်ႉၸင်းၵေႃႈၸၢႆးဢမ်ႇလိုမ်း - ၸၢႆးၶမ်းသိုဝ်ႉ
 • 06 ပၼ်ႁၵ်ႉမွင်းလၢႆ - ယိင်းၶမ်းဢေ
 • 07 ပေႃႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 08 ႁၵ်ႉဢမ်ႇမီးဝၼ်းတၢႆ - ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶမ်း
 • 09 လဝ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉမေႃၵဝ်း - လၢဝ်ၼုမ်ႇမၢဝ်း
 • 10 ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ - ၸၢႆးၸွမ်ဝူင်း
 • 11 ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁၢႆ
 • 12 ၵဝ်ဢမ်ႇမီးသင် - ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း(SKK)
 • 13 မွင်းၸၢႆးႁူႉထိုင် - ၼွင်ႉဝူဝ်းၽွင်း
 • 14 ယူႇၵေႃႈၶႂ်ႈယူႇမိူဝ်းၵေႃႈၶႂ်ႈမိူဝ်း - ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ
 • 15 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 16 သၢဝ်မိူင်းၵႆလႄႈပီႈ - ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း(သီႇသႅင်ႇ)
 • 17 ၶမ်ႈၶိုၼ်းတိူဝ်ႉၸႂ် - ၸၢႆးတီႇမွႆး(Sai De Moine)
 • 18 (ၽဵင်းမႂ်ႇ2023) ၵွပ်ႈၸၢႆးဢမ်ႇပေႉၸႂ် - ယိင်းမွၵ်ႇမူဝ်ဢွၼ်ႇ
 • 19 ၵိုတ်းဝႆႉယူႇၵေႃႉလဵဝ် - ၶမ်းငူၺ်ႇ Gar Bage
 • 20 ယႃႇႁဵတ်းၵဵင်ႈဢီးလူ - ယိင်းၶမ်းသႅၼ်ၾၢင်
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听