ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > ႁၵ်ႉဢမ်ႇထိူၵ်ႈႁူမ်ႈၶၢင်း - ၸၢႆးၵွၼ်သႂ်
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ၶုၼ်သၢမ်​​လေႃး ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ - ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
 • 02 လိၵ်ႈတႆး - ၼၢင်းသီမုၼ်း & ၸႆၢးၸွမ်လိူၼ်
 • 03 ႁၵ်ႉမိူၼ်ၼွင်ႉမီးၽႂ် - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း
 • 04 ၵႂၢမ်းတူၵ်းသူး - ၸုမ်း
 • 05 လမ်းမႄႈပိင်း - ၸၢႆးလူင်ဝၼ်း & ၼၢင်းဢဵင်ႈၶမ်း
 • 06 တၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းတႆး - ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇ
 • 07 ပၢၼ်မိူၼ်တူၼ်ႈႁၢမ်းၽိူဝ် - ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း
 • 08 လိုမ်းပီႈသေလႃႈ - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း
 • 09 ၸိုင်ၼွင်ႉပႄႉႁဵတ်းလႆႈ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 10 မိူင်းၵိူတ်ႇသႅၼ်ဝီႁွင်ႇ - ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
 • 11 မွၵ်ႇႁွမ်လိုၵ်း - ၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း
 • 12 ႁၼ်တူဝ်ပႆႇႁၼ်ၸႂ် - ၼၢင်းမွၼ်းၶမ်းသႂ်
 • 13 တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်လႄႈတႆး - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 14 ႁႅင်းတၢင်းႁၵ်ႉပီႈ - ၸၢႆးထႆး
 • 15 ႁူႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ -- ႁူမ်ႇမိူင်း
 • 16 ႁွႆးၸဵပ်းတီႈမႂ်းပၼ် - ၸၢႆးမွၼ်းသႂ်
 • 17 ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးဢွၼ်ႇႁၵ်ႉ
 • 18 ၸႂ်ထိုင်ထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 19 ၶၢဝ်းႁဵတ်းၼႃးမိူင်းလွႆ - ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း(Sai Nor Muong)
 • 20 လၢဝ်းပၢၼ်တႆး - ၼၢင်းၶမ်းၵေႃႇ & မွၵ်ႇၵွၼ်
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听