ၵႂၢမ်းတႆးShanMusic > 正在播放 > တွပ်ႇပၼ်လႄႈၼွင်ႉ - ၸၢႆးၵွၼ်ၸိူင်း
 • 播放列表
 • 历史记录
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 大家在下载
 • 大家都在听
 • 今日热播
 • 本月热播
 • 01 ၼွင်ႉတေမွင်းပႂ်ႉယူႇ - ၼွင်ႉၾိူၼ်း
 • 02 မီးသူၸွင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ - ၸၢႆးဢွင်ႇလႅင်း
 • 03 နောင်ဘဝထိဆက်ချစ်ခွင့်ပေးပါ - The Sai
 • 04 သူင်ႇထိုင်ၵေႃႉၶႆႈလိုမ်း - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 05 ႁၵ်ႉၵႄႈမဵတ်ႉၼမ်ႉၾူၼ် - ယိင်းသႅင်လူႇ
 • 06 ၵူၼ်းၽၢၼ်ငိုၼ်းၶမ်း - ၼၢင်းၽွင်ၽူၺ်း
 • 07 မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႉယူႇၵႆ - ၸၢႆးၶိူဝ်းလၢဝ်
 • 08 ၵိၼ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးယႂ်ႇ - ၸၢႆးတႃႇဢူး
 • 09 ဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ꩡႆၢး - ꩡႆၢးၵွၼ်လၢဝ်
 • 10 သင်ႇထိုင်ၶမ်း - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 11 သၢမ်ႁူဝ်ၸႂ်တၢင်းႁၵ်ႉ
 • 12 ႁၵ်ႉဢမ်ႇပႄႉငိုၼ်းလႆႈ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 13 สงกรานต์ 2023 ไตเมืองบ่อ ยูนนาน 泼水节 潮.景谷 Shan WaterFestival Song 2023 Life Diary
 • 14 ဢမ်ႇႁတ်းႁၵ်ႉယဝ်ႉ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 15 ႁႁိုဝ်လိုမ်းလႆႈ - ၸႆၢးထီးသႅင်
 • 16 ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး - ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်(ၵုၼ်ႁဵင်)
 • 17 ပေႉၸ်ႂ်​ၵေႃႈၸင်း​လႄႈ - ၸၢႆးတိုၼ်းလီ
 • 18 မႆႈၸ်ႂမိူဝ်ႈၽွင်းယၢၼ် - ၸၢႆႈႁိူင်းလၢၼ်ႉမၢဝ်း
 • 19 ၵေႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ - ၸၢႆးလိူၼ်ၼုမ်ႇ
 • 20 ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸၢႆးၸွမ်လိူၼ်
 • 01 ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့
 • 02 တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
 • 03 ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
 • 04 ယႃႇပၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁၢႆ - ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း & ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ
 • 05 ယွၼ်းႁၵ် - ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
 • 06 ၵႂၢမ်းၶိၼ်းၼွင်ႉ - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း
 • 07 ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 08 ၼၢင်းၵူဝ်သူလိုမ်း - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 09 ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃသိၼ်ထမ်း​​​​ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 10 သုတ်းသဵင်ႈတၢင်းႁၵ့် - ၼၢင်းမူၺ်သႂ်
 • 11 ၶိူဝ်းႁိူၼ်း - ၸွမ်လႅင်း&ၼွင်ႉႁူၵ်း
 • 12 တႃႇပုၼ်ႈၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ် - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
 • 13 မွင်းသူၼွင်ႉ - ၸႆၢးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
 • 14 ပီႊမ်ႂႇ - ၸႆၢးတူးဢွၼ်ႇ&ယိင်းမ်ႂႇ
 • 15 ပုၼ်ႈၽွၼ်းꩮႄႈၵေႃႉႁၵ်ႉ - Kၸူဝ်းလေး
 • 16 ၼွင်ႉတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ - ၸႆၢးသၢႆလႅင်းသႂ်
 • 17 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ - ၸၢႆးၸၢႆး 7DAY&ႁွမ်သႂ်&ၸၢႆးၽူင်း&ၼူၼ်းသီလၢဝ်
 • 18 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ - ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
 • 19 လီၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ - ၼၢင်းတၢၼ်း
 • 20 THE SAI - ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး
 • 扫一扫在手机听